समाजकल्याण विभाग, जिल्हा परिषद अहमदनगर

अनुसूचित जाती नवबौध्द घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे या योजनेअंतर्गतचा बृहत आराखडा सन 2018-19 ते 2022-23

अ.क्रं. तालुक्याचे नाव    लिंक
1 अकोले येथे क्लिक करा
2 संगमनेर येथे क्लिक करा
3 कोपरगाव येथे क्लिक करा
4 राहाता येथे क्लिक करा
5 राहुरी येथे क्लिक करा
6 श्रीरामपूर येथे क्लिक करा
7 नेवासा येथे क्लिक करा
8 पाथर्डी येथे क्लिक करा
9 शेवगाव येथे क्लिक करा
10 जामखेड येथे क्लिक करा
11 कर्जत येथे क्लिक करा
12 श्रीगोंदा येथे क्लिक करा
13 पारनेर येथे क्लिक करा
14 नगर येथे क्लिक करा